Εγγύηση

Η ecofrost μέσα από τον Εισαγωγέα / Κατασκευαστή / Πωλητή εγγυάται στον αρχικό αγοραστή των προϊόντων του ότι αυτά δεν παρουσιάζουν ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολογησής τους.
Κατα το χρονικό διάστημα της εγγύησης, ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, η Ecofrost ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης θα επισκευάσουν στις εγκαταστάσεις τους το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουγίας. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποκλείεται.
Η Ecofrost έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο επισκευής προϊόντος. Η μεταφορά και τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον αγοραστή προς την Ecofrost ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του πρώτου. Ο αγοραστής οφείλη να παρουσιάση το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος. Για την όσο πιο ασφαλή μεταφορά τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή στην Ecofrost, πρέπει να είναι επιμελώς και με ασφάλεια συσκευασμένα, κατα προτίμηση στις αυθεντικές αρχικές (εργοστασιακές) συσκευασίες τους.

Πότε δεν ισχύει η εγγύηση:

 • Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση, πλημμελή συντήρηση
 • Κακή σύνδεση / συνδεσμολογία, σύνδεση χωρίς γείωση
 • Τυχαία καταστροφή, αμέλεια ή άγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, διάβρωση ή βλάβη κατα την μεταφορά.
 • Βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αερίου
 • Αν έχει γίνει μετατροπή ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο
 • Αν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί
 • Δεν καλύπτονται γυάλινα ή ελαστικά μέρη, λαμπτήρες, λυχνίες, φίλτρα, αντιστάσεις και μοτερ
 • Δεν καλύπτονται τα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευών εφόσον ή βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσης τάσεως δικτύου, έλλειψη φάσεως για την αποφυγή των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον αγοραστή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Η εγγύηση ισχύει από την ημέρα που το προϊόν πουλήθηκε ως καινούργιο και μόνο για τον αρχικό αγοραστή
 • Όλα τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί ενώ το προϊόν βρίσκεται σε εγγύηση ανήκουν πλέον στην ιδιοκτησία του εισαγωγέα ή κατασκευαστή.
 • Η αποκατάσταση, τροποποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων κατα την διάρκεια ισχύος της εγγύησης δεν έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της αρχικής διάρκειας της συμβατικής εγγύησης.
 • Η αδικαιολόγητη επίσκεψη τεχνικού χρεώνεται, ακόμα και όταν το προϊόν καλύπτεται απο την εγγύηση.
 • Η εγκατάσταση, η σύνδεση στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, η αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών (π.χ φίλτρα, λάμπες κ.α) και η τακτική συντήρηση δε θεωρούνται υπηρεσίες υπό εγγύηση
 • Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, θετική ή αποθετική ζημία
 • Αν μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο αγοραστής δεν προσέλθει εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα απο την έγγραφη ειδοποίηση του, τότε η Ecofrost:
 1. Δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχαία, ολική ή μερική, καταστροφή της συσκευής
 2. Προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για έξοδα φύλαξης
 3. Θεωρεί τη συσκευή αζήτητη μετά την παρέλαυση τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής
 • Αρμόδια για κάθε διαφορά είναι το δικαστήρια της έδρας του εισαγωγέα / κατασκευαστή / πωλήτή της συσκευής.